Донирај

Уплатата на парични средства можете да ја извршите на следната трансакциска сметка:

Назив и седиште на примачот:
КВИР СКВЕР Скопје
Трансакциска сметка на примачот:
210072286600131
Банка на примачот:
НЛБ Банка АД Скопје
Цел на дознака:
Донација
Шифра:
562

Донациите се користат за покривање на оперативните трошоци на организацијата.