Премини до содржината Премини до подножјето

КВИР СКВЕР е приватна, непрофитна, непартиска, невладина организација која преку културен и медиумски активизам работи на подобрување на позицијата на ЛГБТ+ луѓето и нивниот пристап до човековите права во Република Северна Македонија. Нашето дејствување е насочено кон остварување сензибилизација на општеството за сексуалниот и родовиот диверзитет и подигнување на јавната свесност за човековите права на ЛГБТ+ луѓето, а во контекст на создавање услови за прифаќање на различностите и унапредување на социјалниот и законскиот статус на оваа заедница во нашата земја.

0
Кампања досега
0
Настани досега

Визија и мисија

Нашата визија е креирање на општество без предрасуди, дискриминација и страв од насилство, каде сите луѓе – без оглед на нивните лични карактеристики – ќе имаат еднакви можности да ги остварат своите потенцијали во приватниот живот и на работното место. Нашата мисија е негување на различностите како општествена придобивка и, преку своите активности, давање придонес во заложбите на граѓанскиот сектор за создавање услови за социјална инклузија и рамноправност на ЛГБТ+ луѓето.

Нашата визија е креирање на општество без предрасуди, дискриминација и страв од насилство, каде сите луѓе – без оглед на нивните лични карактеристики – ќе имаат еднакви можности да ги остварат своите потенцијали во приватниот живот и на работното место. Нашата мисија е негување на различностите како општествена придобивка и, преку своите активности, давање придонес во заложбите на граѓанскиот сектор за создавање услови за социјална инклузија и рамноправност на ЛГБТ+ луѓето.

На што работиме

Програма

На што работиме

Програма

Основни цели и задачи на КВИР СКВЕР се:

  • информирање и едуцирање на граѓаните за човековите права и слободи општо, согласно Универзалната декларација за човековите права, Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, како и други меѓународни договори ратификувани од нашата држава и законските акти во оваа област во рамки на националната легислатива;
  • промовирање на еднаквост и недискриминација во обид да се креира инклузивно општество кое ќе ги слави и поттикнува различностите како суштинска вредност, овозможувајќи реализирање на потенцијалите на луѓето, без оглед на нивните лични карактеристики (вклучително сексуалната ориентација и родовиот идентитет), и придонесувајќи во остварувањето на поквалитетен живот, работно опкружување и услови за напредување;
  • поттикнување и негување на квир културата во национални и интернационални рамки;
  • оснажување на ЛГБТ+ луѓето, јакнење на нивната самодоверба и самопочитување;
  • зголемување на општествената и медиумската видливост на ЛГБТ+ заедницата;
  • подигнување на јавната свесност за ЛГБТ-фобијата, штетните последици од таквите однесувања и потребата од заземање и постапување против овие појави;
  • подобрување на репрезентацијата на ЛГБТ+ луѓето во медиумите, културата, спортот…

Своите цели и задачи здружението ги остварува преку следниве активности кои може да се сметаат за примарни: организирање на конкретни програмски активности; соработка со други организации од земјата и странство; спроведување на сопствени и заеднички проекти; организирање (и учество) на: 1) конференции, семинари, обуки и друг вид на активности, 2) културно-уметнички проекти, настани и манифестации, 3) спортски проекти, настани и манифестации; подготовка и издавање на публикации во електронска или печатена форма; медиумски кампањи; поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции и соработка со нив во насока на остварување на целите и програмата за работа на Здружението; медијација…

Е-ИНФОРМАТОР

Доколку сакате да бидете во тек со новините и активностите на КВИР СКВЕР, регистрирајте се на нашата мејлинг листа.

МРЕЖИ И ПАРТНЕРИ

 
ILGA World – The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
Fare Network
LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Национална мрежа против хомофобија и трансфобија
Skopje Pride
Microsoft
Powered by Project Galileo
WPML
Canva
The Events Calendar
 

Организација-членка на Меѓународната асоцијација на лезбијки, геј мажи, бисексуални, трансродови и интерсексуални лица (ИЛГА), Мрежата ФАРЕ, Асоцијацијата за еднакви права за ЛГБТИ луѓето во Западен Балкан и Турција и Националната мрежа против хомофобија и трансфобија

КВИР СКВЕР Скопје © 2021. Сите права се задржани.

Твојата поддршка ни значи!

Направи парична донација
Донирај